Z ogniem nie ma żartów. Wszyscy znamy  to powiedzenie. Czy jednak czasami zainteresowani  w tym temacie są całkowicie poważni?  Dzisiaj zajmiemy się tematem szkoleń dla pracowników ochrony i kwestiami odpowiedzialności w tym obszarze.

Zagadnienie bezpieczeństwa pożarowego regulują konkretne ustawy i rozporządzenia. Znajomość tych zapisów jest niezbędna, by dobrze zrozumieć kwestie odpowiedzialności za poszczególne zagadnienia.

Bardzo często zdarza się, że pracownicy ochrony kierowani do pracy w danym obiekcie nie przechodzą szkoleń z obsługi  systemu sygnalizacji pożaru. Stwarza                to ogromne zagrożenie w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń. Sercem każdego SSP jest centrala. To ona odbiera sygnały od czujek, analizuje dane i przekazuje sygnał do kolejnych podzespołów całego systemu. Centrala zwykle posiada wyświetlacz, który pozwala na jej obsługę przez personel. I to właśnie personel czyli bardzo często pracownik ochrony jest pierwszą linią obrony i musi być należycie wyszkolony.

Dobre praktyki w tym temacie zakładają, że  to firma montująca lub serwisująca dane urządzenie wykonuje szkolenie dla wszystkich pracowników funkcyjnych, bądź dla jednego pracownika działu np. technicznego, który następnie przekazuje wiedzę dalej w formie szkoleń. Osoba ta musi być oczywiście wyznaczona przez pracodawcę. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej właścicielom, zarządcom lub użytkownikom budynku w zależności od tego kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej stawiany jest m.in. wymóg zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz ustalenia sposobu postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Przeszkolenie pracowników z obsługi centralki PPOŻ wpisuje się w treść w/w przepisu.

Inaczej mówiąc, to osoba  organizująca ochronę przeciwpożarową ma obowiązek określić sposób przeprowadzenie szkolenia dla pracowników np. z obsługi urządzeń, bądź ewakuacji.

Należy pamiętać, że organizacja, a przede wszystkim prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych jest czynnością z zakresu ochrony przeciwpożarowej dlatego aby wykonywać te czynności zgodnie z prawem należy posiadać odpowiednie kwalifikacje. Podstawą prawną do powyższego stwierdzenia jest zapis zawarty w art. 4 ust. 2, 2a, 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Z w/w przepisu wynika, że zadania związane z ochroną przeciwpożarową mogą realizować osoby posiadające następujące kwalifikacje:

  • Inspektora ochrony przeciwpożarowej,
  • Specjalisty ochrony przeciwpożarowej,
  • Tytuł technika pożarnictwa,
  • Tytuł inżyniera pożarnictwa.

Niezbędne jest współdziałanie w tej materii, zarówno koordynatora za strony agencji ochrony jak i przedstawiciela lub administratora budynku. W interesie obydwu stron powinno być właściwe i staranne podejście do zagadnienia. Z powodu małej stabilności składów pracowników ochrony działających w konkretnych lokalizacjach istotne jest, by szkolenia były przeprowadzane natychmiast po zatrudnianiu nowego pracownika. Da to pewność, że usługa będzie realizowana na wystarczającym do zapewniania bezpieczeństwa poziomie.